Politica de Confidentialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

 

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

 

Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile disponibile la adresa www.crenerg.org și Politica privind Cookies (inclusă în Termeni și Condiții) unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

 

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este, după caz, www.crenerg.org, având sediul în Str. Sofia, nr. 6, etaj 1, sector 1, București, România (CRE).

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:
Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, denumirea postului, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu CRE sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, informații privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte acțiuni în instanță în care sunteți implicat în orice calitate (pârât, reclamant, intervenient, avocat al părților, consultant, expert etc.);
În contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar: fi date privind apartenența la un sindicat, date de sănătate, date cu privire la opiniile dumneavoastră politice, date privind condamnări penale și infracțiuni;
Detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi;
Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

 

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale CRE sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:
A fost obținut consimțimântul persoanei vizate;
Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;
Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

Oferirea de servicii juridice, fiscale sau în materie de insolvență, inclusiv reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, tribunale arbitrale sau alte autorități competente;
Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, obligații de raportare către autoritățile fiscale);
Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de CRE (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile CRE și
În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.
De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele evoluții în domeniul juridic, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele CRE sau alte evenimente promoționale.

 

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți avocați (inclusiv alte forme de exercitare a profesiei cu care colaborăm în furnizarea serviciilor) și specialiști din domeniul juridic (inclusiv mediatori, consilieri în proprietate industrială), consultanți sau experți implicați în cauzele pe care le gestionăm și serviciile pe care le acordăm, instanțe judecătorești sau arbitrale, precum și alte autorități publice, entități indicate de dvs., părți implicate în cauza dvs. (care poate fi clientul nostru sau o terță parte implicată), sau alte entități în contextul furnizării serviciilor CRE (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare, furnizori de servicii cloud, telefonie, e-mail, etc).

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurile Permise descrise mai sus.

În situații excepționale, dacă este necesar pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.

 

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: office@crenerg.org.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

CRE a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către CRE (inclusiv obligația legală a CRE de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, CRE nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. CRE va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

Str. Sofia, nr. 6, etaj 1, sector 1, București, România
E-mail: office@crenerg.org

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

 

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

 

PRIVACY POLICY

OUR COMMITMENT TO YOUR PERSONAL DATA

We are committed not only to provide legal assistance on data privacy at the highest professional standards, but also to implement the highest standards of confidentiality and transparency in relation to the personal data that we process in our current activity. Our core values are defined by a complete protection and transparency in the processing of your personal data within the performance of our legal, tax and insolvency services.

This Privacy Policy describes the categories of your personal data that we process, the methods and purposes for which we collect them, the cases when we transfer personal data and your rights and options in this respect. At the same time, the Privacy Policy details the way we process personal data in managing our client relationship, most frequently in order to keep you updated on the latest developments or events in your area of interest.

Please also refer to our Terms & Conditions at www.crenerg.org and our Cookies Policy (detailed therein) for further information on how we use of cookies and other similar technologies on our website.

 

THE CONTROLLER OF YOUR PERSONAL DATA

The controller of your personal data is, as applicable,  www.crenerg.org, headquartered in Str. Sofia, nr. 6, etaj 1, Sector 1, Bucuresti, România (CRE).

 

CATEGORIES OF PROCESSED PERSONAL DATA

The personal data that we process may include:

Contact information, such as your name, job title, postal address, including your home address (if provided to us), business address, telephone number, mobile phone number, fax number and email address;
Further information processed in a contractual relationship with CRE or voluntarily provided by you, such as instructions given, payments made, information on any legal matters, disputes, litigation or other legal claims in which you are involved in any capacity (i.e., defendant, plaintiff, intervenor, barrister, counsel, expert, etc.);
In the context of the services provided to you we may also collect and process special categories of personal data, such as: data on trade union membership, data concerning health, data on your political opinions, data on criminal convictions and offences;
Details of your visits of our offices or any other details on how you interact with us;
Data resulting from your browsing on our website, collected via cookies and similar technologies, according to our Cookies Policy.

LEGAL BASIS FOR PERSONAL DATA PROCESSING

Any data processing activity of your personal data shall be performed under one of the following legal bases:

Processing is necessary in order to execute or perform a contract to which you are party;
Processing is necessary for compliance with a legal obligation of the controller;
Processing is performed with your consent;
Processing is necessary to protect your or other natural person’s vital interests;
Processing is necessary for the legitimate interests pursued by CRE or by a third party (e.g. when processing is necessary for the performance of a contract concluded with your organisation), except where such interests are overridden by your interests or your fundamental rights and freedoms;
For the special categories of personal data, processing shall be made if, in addition to a general legal basis for data processing, one the following specific processing conditions are met:
The consent of the data subject has been obtained;
We have a legal obligation to process such data categories;
Processing is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims.

PURPOSES FOR THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA
We may use your personal data for the following purposes (“Permitted Purposes”):

Providing legal, tax or insolvency services, including legal representation before the courts of law, arbitral tribunals or other competent authorities;
Management of the contractual relationship with our clients;
Complying with our legal obligations (such as anti-money laundering and anti-terrorism financing obligations, obligations of reporting to the tax authorities);
Managing the security and access to our premises, the use of the IT systems used by CRE (e.g., website, data management platforms, communication systems), including preventing and detecting security threats, fraud or other unauthorized or malicious activities;
For the purpose of complying with court judgments and exercising and/or defending our legal claims;
Analysing and improving our services and communications to you, including (since we have a legitimate interest to continuously improve our services) to carry out client surveys regarding the client satisfaction level on CRE services; and
For any purpose related and/or ancillary to any of the above or any other purpose for which your personal data were provided to us, in compliance with the applicable law.
Also, based on your consent, we may send you various communications through the channels you have approved, to keep you up to date on the latest legal developments, announcements and other information about the CRE services, products, events and projects or other promotional events.

 

SHARING YOUR PERSONAL DATA

We may share your personal data with other lawyers (including other legal professionals with whom we cooperate in the provision of services) and legal specialists (including mediators, industrial property advisors), consultants or experts involved in the cases we manage and the services we provide, courts of justice or arbitral tribunals, other public authorities, entities nominated by you, parties involved in your case (which can be our client or a third party) or other entities in the context of the provision of CRE services (such as: insurers, cloud, telecommunications, e-mail service providers, etc.)
TRANSFERRING YOUR PERSONAL DATA ABROAD
We may transfer your personal data to EEA countries or countries recognized by the European Commission as offering an adequate level of protection, if such transfer is required for the processing in accordance with the Permitted Purposes described above.

In exceptional cases, if necessary for the Permitted Purposes, we may transfer your personal data to third countries which were not recognized by the European Commission as offering an adequate level of protection.

We will make sure that such international transfers are performed based on appropriate safeguards (such as based on Standard Contractual Clauses approved by the European Commission) as required by the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 or other applicable legal provisions. You may contact us anytime using the contact details below if you would like further information on such safeguards.

 

UPDATING YOUR PERSONAL DATA

If any of the personal data that you have provided to us changes, for example if you change your name, surname or your email address or if you wish to cancel any request addressed to us, or if you become aware we have any inaccurate personal data about you, please e-mail us at office@crenerg.org.

We will not be responsible for any loss arising from any inaccurate, inauthentic, insufficient or incomplete personal data that you provide to us.

 

HOW LONG DO WE RETAIN YOUR PERSONAL DATA?

CRE implemented technical and organizational measures to organize the process and specific criteria for the retention of your personal data (including in accordance with our archiving policies).

We will cease any processing of your personal data when it is no longer reasonably required for the Permitted Purposes or when you withdraw your consent (if applicable) and (i) there are no compelling legitimate grounds for CRE to continue processing of your personal data (including CRE’s legal obligation to continue storing such data) which override your interests, rights and freedoms or (ii) if the personal data are no longer necessary to us for the establishment, exercise or defence of legal claims.

 

YOUR RIGHTS IN RELATION TO PERSONAL DATA PROCESSING

Subject to certain legal conditions, you have the following rights in relation to the processing of your personal data:

The right to request a copy of your personal data which we hold;
The right to the rectification of any inaccurate or incomplete personal data;
The right to object to or restrict our use of your personal data;
The right to withdraw your consent for the processing of personal data based on the consent;
The right to the erasure of your personal data, when you withdrew your consent, the processing is no longer necessary, or such processing is unlawful;
The right to data portability which allows you to receive a copy of the processed data which we received from you or to share them with another entity nominated by you;
The right to withdraw your consent for the consent-based processing. Withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before consent withdrawal. If you withdraw your consent, CRE will no longer process your personal data and shall take the necessary measures to erase your personal data. CRE may however process your personal data if there is another legal basis for such processing.
If you wish to exercise the rights detailed above, please contact us using the following contact details:

 

Str. Sofia, nr. 6, etaj 1, sector 1, București, România

E-mail: office@crenerg.org

 

As regards the marketing communications received from us, you may also withdraw your consent at any time by accessing the “unsubscribe” link at the bottom of each e-mail received from us.

To comply with our legal data security and confidentiality obligations, when you exercise one of your rights as a data subject, we may request you to prove your identity by providing us with a copy of a valid identification document or any other information which is necessary to verify that the request came for the entitled data subject.

We will consider any requests or complaints which we receive and send you a response within the terms provided by the law. If you are not satisfied with our response or you consider that we do not process your personal data in compliance with the applicable legal provisions, you may lodge a complaint with the Romanian supervisory authority: The National Supervisory Authority for Personal Data Processing, headquartered in 28-30 Gheorghe Magheru Blvd., Bucharest, Romania.

 

UPDATES TO THIS PRIVACY POLICY

The latest update to this Privacy Policy was made in May 2018. We reserve the right to update and change this Privacy Policy from time to time in order to reflect any changes in how we process your personal data or any changes of the applicable legal requirements. If any such amendment occurs, we will post the amended Privacy Policy on our website and/or otherwise make it available to you.